اسپیور ضدعفونی

تاثیر گاز هیدروژن پروکساید بر کاهش خطر میکروارگانیسم‌های باقی مانده پس از استرلیزاسیون در واحد مراقبت‌های ویژه سرطان اطفال

پیش‌زمینه: ضد عفونی و تمیز کردن دستی محیط بیمارستان معمولا بهینه نیست. آلودگی‌های باقی‌مانده با ریسک ایجاد عفونت، به خصوص در بیماران دارای نقص ایمنی همراه است. این مطالعه...